วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี พบมากในช่วงฤดูฝนที่ยุงลายแพร่พันธุ์ ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั่วร่างกาย แนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

Takeda_AW05_90557_mpbsq
โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
โรคไข้เลือดออกมียุงเป็นพาหะนำโรค
การรักษาโรคไข้เลือดออก
การรักษาโรคไข้เลือดออก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
ความเสี่ยงต่ออาการไข้เลือดออกในเด็ก
วิธีไล่ยุงแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
วิธีไล่ยุงแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
 ไวรัสเดงกี เชื้ออันตรายที่ควรเลี่ยง!
 ไวรัสเดงกี เชื้ออันตรายที่ควรเลี่ยง!