ความเสี่ยง

กรุงเทพฯ 24 มกราคม 2565 – การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบสาธารณสุข ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว อย่างไร
ก็ตาม อีกหนึ่งโรคที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้คือ ไข้เลือดออก โรคที่เกิดจากพาหะนำโรคอย่างยุงลาย ที่มีการระบาดในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย ซึ่งการติดเชื้อไข้เลือดออกอาจทำให้อาการรุนแรงและหากมีอาการแทรกซ้อนอvาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ดี ความรู้ ความเข้าใจในตัวโรคในภาค
ประชาชนและบุคลากรด้านสาธารณสุข และความตระหนักรู้ในการป้องกันโรค จะช่วยลดอุบัติการณ์เกิดโรค ความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากโรค
นี้ได้

ไข้เลือดออก คืออะไร?
กลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก มีใครบ้างที่ควรระวังเป็นพิเศษ
กลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก มีใครบ้างที่ควรระวังเป็นพิเศษ
อันตรายจากไข้เลือดออก
อันตรายจากไข้เลือดออก
โรคฉี่หนูเป็นโรคที่มากับหน้าฝน
โรคฉี่หนูเป็นโรคที่มากับหน้าฝน