การฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

ปรึกษาแพทย์ได้แล้ววันนี้

ถึงเวลาเพิ่มเกราะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

3 ขั้นตอนสร้างเกาะป้องกัน

อ้างอิงจาก ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรค

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทย

และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

การให้วัคซีนไข้เลือดออก
การให้วัคซีนไข้เลือดออก

มาฟัง The Last Message from INGMA ข้อความสุดท้ายจากอิงมา

ที่จะทำให้ทุกคนพร้อมสู้กลับโรคไข้เลือดออก ก่อนตกเป็นเหยื่อ!!

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเกราะป้องกันไข้เลือดออกอื่นๆ
Reference: 
1. T Suwanthawornkul, S Tienpaisarn, J Khokasai, and S Rungmaitree. Unravelling dengue cost burden Thai private healthcare settings: A review of 5-year cohort insurance claims. 6th Asia Dengue Summit 2023: 2023 June 15-16; Montien hotel Surawong Bangkok,Thailand
2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. แนะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566];เข้าถึงได้จาก: https://www.childrenhospital.go.th/8859/บริการสำหรับประชาชน/infographic/แนะภูมิคุ้มกัน-3-ชั้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก%2F?fbclid=IwAR0V_uZ-c2Bfnbfs_WQ3RVAIoOOTfQJPrIlKhvxSeA0YWO-OcYJeV1MLP78
3. สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566]. หน้า 22–23. เข้าถึงได้จาก: https://systopplus.com/other_download/คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.pdf
KnowdengueTH_btnbg_v2ข้อความสุดท้ายจากอิงมา