ทาเคดา พันธมิตรความร่วมมือ Dengue-Zero เดินหน้า โครงการสนับสนุน "การสร้างชุมชนปลอดบุหรี่และไข้เลือดออก" ในเขตกรุงเทพฯ

Dengue-Zero

 

กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2565บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก
และหนึ่งในพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero นำโดย คุณประภาพรรณ พรหมมาตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการสนับสนุน ‘การสร้างชุมชนปลอดบุหรี่และไข้เลือดออก’
เผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติจริงในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) ในเขตคลองสามวา เพื่อนำไปต่อยอดและถ่ายทอดสู่ชุมชนให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก รวมถึงการแนะนำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช) และกรมควบคุมโรค สนับสนุนการใช้งานโดย บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในตำแหน่งปัจจุบันและพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งวิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกอย่างการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบท และ
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ เป็นต้น โดยตั้งเป้าสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออกสูง
ควบคู่ไปกับการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคให้แก่คนในชุมชน ซึ่งในกิจกรรมลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน

Dengue-Zero

ทั้งนี้ บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมทำงานกับพันธมิตรอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ในภาคประชาชน ภายใต้แผนงาน 5 ปี ของข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero ระหว่างภาคีเครือข่าย 11 องค์กร โดยตั้งเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ลดอัตราการป่วยจากไข้เลือดออกลงให้ได้ร้อยละ 25 หรือให้ไม่เกิน 60,000 รายต่อปี 2) ลดอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำกว่า 1:10,000 ราย 3)ควบคุมแหล่งลูกน้ำยุงลายในชุมชนให้ต่ำกว่า 5 หลังคาเรือน จากการสำรวจ 100 หลังคาเรือน

 

VV-MEDMAT-80111: Jan 2023